CO2-footprint

Kroll SR berekent de CO2-footprint van uw organisatie, stelt reductiedoelstellingen en ondersteunt bij het monitoren en evalueren.

Duurzaamheid begint bij uw CO2-uitstoot.

Welke milieu-impact heeft uw organisatie nou echt? Nagenoeg elk bedrijf in Nederland is verantwoordelijk voor enige CO2-uitstoot. Hiermee is het voor elk bedrijf raadzaam om haar CO2-uitstoot minstents inzichtelijk te hebben. Het geeft inzicht in strategische risico's en kansen. Vooral risico's op het gebied van schade aan bedrijfsmiddelen en bedrijfscontinuïteit door klimaatverandering en risico's op het gebied van toekomstige nationale en Europese wet- en regelgeving. De kansen van het monitoren en reduceren van CO2-uitstoot uiten zich in het daadwerkelijk positief bijdragen aan de maatschappij, verbeterde stakeholderrelaties en de commerciële en marketingwaarden van het communiceren van CO2-reductiedoelstellingen en voortgang.

De CO2-roadmap van uw bedrijf.

De nulmeting is een eerste CO2-meting. Hierbij wordt er over 1 of meerdere recente kalenderjaren de CO2-uitstoot uit Scope 1, 2 en 3 van uw gehele bedrijf en onderliggende entiteiten en activiteiten berekend.

Met de CO2-nulmeting in de hand kunnen er reductiedoelstellingen gesteld worden. Afhankelijk van het ambitieniveau van de duurzaamheidsstrategie van uw organisatie wordt de ambitie van de reductiedoelstelling bepaald.

Met de gegevens over uw bedrijfsuitstoot bekend en de doelstelling gesteld, wordt er een actieplan opgesteld om deze doelstelling daadwerkelijk binnen de termijn te behalen. Ook wordt er een managementbenadering en -systeem ingericht om de voortgang te monitoren en evalueren.

Laten de cijfers de daling zien die nodig is om de reductiedoelstelling te behalen? Waar moet het actieplan aangescherpt of aangepast worden? Hierbij krijgt uw organisatie een resultaatverslag en eventueel een verbeterplan. In deze fase kunnen we uw bedrijf ook voorzien van een benchmark.

De reductiedoelstellingen en voortgang naar deze doelstellingen hebben een sterke commerciële en marketingwaarde wanneer deze gecommuniceerd worden. Via het publiceren van een MVO- of duurzaamheidsverslag kan deze waarde benut worden.

Hoe maken wij de CO2-footprint van uw organisatie inzichtelijk?

Het GHG Protocol is internationaal het meest alomvattende en toegepaste richtlijn voor CO2-metingen en -berekeningen. Doordat hun richtlijnen ook toegepast worden voor rapportage, kan de uitstoot van bedrijven en entiteiten wereldwijd vergeleken worden.

Deze richtlijn onderscheidt de CO2-uitstoot van bedrijfsactiviteiten in drie scopes, welke variëren in de mate van directe verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Scope 1 en 2 betreft de CO2-uitstoot waar het bedrijf directe invloed op heeft. Scope 3 betreft CO2 dat uitgestoten wordt door andere bedrijven waar uw bedrijf gebruik van maakt.

Reduceren en compenseren

Reduceren in Scope 1 en 2 is voor de meeste bedrijven voor de hand liggend, omdat deze uitstoot geheel onder uw eigen bedrijfsinvloed staat. Zo kan uw bedrijf ervoor kiezen haar eigen wagenpark volledig te elektrificeren waarmee u direct de CO2-uitstoot in Scope 1 verlaagt. In Scope 3 is dit complexer omdat uw bedrijf niet direct het transportwagenpark van uw transporteur kan elektrificeren. Reduceren in Scope 3 bestaat vooral uit kiezen voor de juiste partner en het aangaan van samenwerkingen.

Uw bedrijf kan uiteindelijk wel uw gehele CO2-uitstoot uit Scope 1, 2 en 3 compenseren, ook wel offsetting genoemd. U draagt financieel bij aan CO2-compensatie projecten waarbij bijvoorbeeld bomen worden geplant die uw CO2-uitstoot opnemen.

Scope 1

Scope 1 omvat de uitstoot waar uw bedrijf direct verantwoordelijk voor is. Dit zijn bijvoorbeeld gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde activiteiten die in bezit zijn van uw bedrijf, in uw bedrijfshal of op uw terrein staan.

Scope 2

Scope 2 is de kleinste scope en hieronder valt de ingekochte energie die niet op uw locatie uitgestoten wordt maar op een locatie elders tijdens de opwekking van de energie. Dit is bijvoorbeeld de ingekochte elektriciteit voor het verlichten van uw bedrijfslocaties.

Scope 3

Scope 3 heeft betrekking op alle uitstoot die niet in Scope 1 of 2 valt, vooral CO2-uitstoot van producten en diensten die u inkoopt bij andere bedrijven. Deze uitstoot is niet uw directe verantwoordelijkheid, maar ontstaat wel doordat u van deze dienstverleningen gebruik maakt en kiest voor deze bedrijven of personen. Voor de meeste bedrijven is Scope 3 de grootste Scope als het gaat om totale CO2-uitstoot. Veel voorkomende uitstootgroepen binnen Scope 3 zijn bijvoorbeeld het uitbestede transport van producten of personen, het forenzen van personeel, afvalverwerking, productie en grondstofwinning van materialen en zakelijk vliegverkeer.

Voor vragen of meer informatie over uw CO2-footprint:

U kunt vrijblijvend met Kroll SR contact opnemen voor bijvoorbeeld:

  • Waarom zou een MVO-verslag voor mijn bedrijf interessant zijn?
  • Wat staat er in het MVO-verslag van mijn bedrijf?
  • Wat is de CO2-footprint van mijn bedrijf?
  • Wie hebben er baat bij een MVO-verslag van mijn bedrijf?
  • Welke SDG’s sluiten er het beste aan bij mijn bedrijfsvoering?
  • Heeft mijn organisatie een MVO-, CSR-, ESG-, Impact, niet-financieel of duurzaam jaarverslag nodig?