MVO- & Duurzaamheidsverslag

Uw organisatie kan het samenstellen van het complete MVO-/Duurzaamheidsverslag volledig aan ons uitbesteden, of samenstellen in een samenwerking met ons.

Een MVO-verslag bevestigt het toekomstig bestaansrecht van uw bedrijf.

Doordat uw organisatie transparant is en communiceert over haar milieu, sociale en economische waarden, wordt er bij uw klanten, leveranciers, personeel en andere belanghebbenden bevestigt dat uw bedrijf bijdraagt en inzet voor een gezonde maatschappij. Het verslag wordt opgemaakt aan de hand van input van deze stakeholders, waardoor elk belang meegewogen wordt en het verslag geschreven wordt en behoeve van alle stakeholders van uw bedrijf. Deze input levert tevens nieuwe strategische inzichten op voor de bedrijfsvoering en -ontwikkeling.

Wat een extern MVO-jaarverslag uw bedrijf oplevert:

 • Nieuwe strategische inzichten.
 • Verbeterde relaties met klanten, leveranciers en personeel.
 • Sterke ondersteuning bij verkoopgesprekken.
 • Versterkte positie bij investeerders en financierders.
 • Jaarlijkse progressie monitoring.
 • Verbeterde MVO-propositie.
 • Sterke basis bij aanbestedingen.
 • Bevordering van bedrijfscontinuïteit.
 • Nieuw inzicht in sociale en milieu KPI’s.
 • Anticipatie op wet- en regelgeving.
 • Breed inzetbaar voor marketing en commercie.
 • Publiciteit en PR-kansen.

Verslaginhoud

De inhoud van het verslag wordt bepaald door internationaal erkende raamwerken. Kroll SR past het GRI toe, maar andere raamwerken zoals het CDP, MVO Prestatieladder, CDSB kan Kroll SR op verzoek ook toepassen.

In grote lijnen bevat uw MVO-verslag de volgende onderwerpen:

Voorwoord door de CEO/MD

Communiceren met de stakeholders is essentieel voor de wederzijdse belangen. Het verslag wordt dan ook geopend door de CEO of MD, die de alle stakeholders van het bedrijf aanspreekt, terugblikt op het verslagjaar en vooruitkijkt naar de doelstellingen en verwachtingen van de organisatie.

(MVO/Duurzaamheid) Strategie

Een vermelding van uw bedrijfsstrategie en uw MVO- of duurzaamheidsstrategie, met daarbij de kernwaarden, purpose, value, waardes en normen van uw bedrijf.

Bedrijfsprofiel

Een bedrijfsprofiel wordt opgenomen in het verslag om de milieu, sociale en economische impact van uw organisatie een context te bieden, maar ook om onbekende lezers te introduceren met uw bedrijf. In dit hoofdstuk krijgt uw bedrijf de mogelijkheid de lezer duidelijk te maken welke activiteiten u exact ontplooit en wat uw expertise is.

Jaaroverzicht

Een MVO- of duurzaamheidsverslag heeft vaak betrekking op een kalenderjaar. Zo kan u in het verslag een kort overzicht verstrekken wat in dat kalenderjaar de hoogte- en dieptepunten waren. Wat waren de uitdagingen voor uw bedrijf dat jaar en hoe is uw bedrijf daarmee omgegaan?

Bedrijfsomgeving

Om de bedrijfscontinuïteit van uw bedrijf te waarborgen is het van belang dat uw bedrijf externe risico's en kansen erkent. Dit zijn ontwikkelingen en trends bij u in de sector, maar ook de mondiale milieu en economische verwachtingen. Omdat deze externe factoren van invloed zijn op de uitwerking van uw bedrijfs- en MVO-strategie, is het van belang dat deze vermeld worden in het verslag.

Sustainable Development Goals

De 17 Sustainable Development Goals zijn een universele taal om uw mondiale maatschappelijke bijdragen te communiceren. In de recentste jaren neemt het aantal bedrijven die de actieve bijdragen aan de SDG's toe. Als bedrijf selecteert u enkele SDG's die aansluiten bij uw kernwaarden en MVO-/duurzaamheidsstrategie.

Stakeholderonderzoek & materialiteitsmatrix

Fundamenteel voor het verslag is een stakeholderonderzoek met de resultaten gegoten in een materialiteitsmatrix. Uit het stakeholderonderzoek komen naar voren welke milieu, sociale en economische onderwerpen de komende jaren voor uw organisatie het belangrijkst zijn, ook wel de materialiteiten genoemd. Deze materialiteiten zijn de onderwerpen waar voornamelijk over gerapporteerd wordt.

Milieu-impact

De milieu-impact van organisaties is de dimensie waar de meeste bedrijven nog het grootste verschil kunnen maken, duurzaamheid staat nog in de kinderschoenen en veranderingen komen vaak terug in de gehele organisatie. Waar uw bedrijf ook staat op het gebied van milieu-impact, of dat nog in de nulmetingfase is, of in de eindfase waarbij u een volledig duurzame bedrijfsvoering heeft, rapporteren over uw duurzaamheidspropositie is commercieel en op het gebied van marketing altijd interessant. De milieu-impact van uw bedrijf komt terug in energieverbruik, CO2-uitstoot, watergebruik, afval, materiaalverbruik, aantasting van biodiversiteit en/of de milieu-impact van de supply chain.

Sociale-impact

Binnen de sociale-impact wordt de impact op uw eigen werknemers en de mensen in uw bedrijfsomgeving bedoeld. Hierbij gaat het om onderwerpen als gezondheid- en veiligheid op het werk, databeveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens, training en educatie, doorgroeimogelijkheden, diversiteit en inclusiviteit. Binnen de supply chain kan het grootste verschil gemaakt worden, door ervoor te zorgen dat de producten die ingekocht worden, gevrijwaard zijn van kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, dwangarbeid en mensenrechtenschending.

Economische-impact

Wat is de economische impact van uw organisatie? Tenzij u wettelijk verplicht bent, hoeft u geen kwantitatieve gegevens over uw financiële prestaties openbaar te maken. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest geen cijfers openbaar te maken wordt de economische impact enkel kwalitatief vermeld.

Kroll SR voert de volgende werkzaamheden uit voor uw verslag:

Voor meer vragen of informatie over MVO-verslaggeving:

U kunt vrijblijvend met Kroll SR contact opnemen voor bijvoorbeeld:

 • Waarom zou een MVO-verslag voor mijn bedrijf interessant zijn?
 • Wat staat er in het MVO-verslag van mijn bedrijf?
 • Wat is de CO2-footprint van mijn bedrijf?
 • Wie hebben er baat bij een MVO-verslag van mijn bedrijf?
 • Welke SDG’s sluiten er het beste aan bij mijn bedrijfsvoering?
 • Heeft mijn organisatie een MVO-, CSR-, ESG-, Impact, niet-financieel of duurzaam jaarverslag nodig?