Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

ESG-uitleg

ESG staat voor Environment, Social en Governance, of in het Nederlands: Milieu, Sociaal en Bestuur. Het is een raamwerk waarmee organisaties hun impact op Environment, Social en Governance gebieden kunnen evalueren en rapporteren. Het ESG-raamwerk heeft als doel om alle niet-financiële risico’s en kansen die inherent zijn aan de dagelijkse activiteiten van een bedrijf vast te leggen.

De Pijlers van ESG

  1. Milieu (Environment): Deze pijler heeft betrekking op de milieu-impact van een organisatie. Dit omvat onder meer de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de behandeling van afval en het management van milieurisico’s.
  2. Sociaal (Social): Deze pijler beoordeelt hoe een organisatie met haar werknemers en de bredere gemeenschap omgaat. Dit omvat kwesties als arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, mensenrechten en betrokkenheid bij de gemeenschap.
  3. Bestuur (Governance): Deze pijler onderzoekt het leiderschap van een organisatie, waaronder de bedrijfsethiek, beloningen, de structuur van de raad van bestuur en transparantie in de verslaglegging.

ESG-beoordelingen worden steeds belangrijker voor beleggers, klanten en andere stakeholders, die steeds vaker waarde hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ESG versus MVO

ESG en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) worden soms door elkaar gebruikt, maar er zijn duidelijke verschillen. MVO is een bedrijfsmodel waarbij bedrijven streven naar positieve sociale impact, terwijl ESG een raamwerk is voor het rapporteren over duurzaamheidsinitiatieven. Hoewel beide begrippen gericht zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen, is MVO breder en omvat het ook liefdadigheid en filantropie, terwijl ESG zich meer richt op meetbare impact en risicobeheer.

ESG-verslagen

Een ESG-verslag is een document waarin een organisatie haar ESG-prestaties beschrijft. Het verslag is gebaseerd op internationaal erkende raamwerken zoals de GRI Standards van het Global Reporting Initiative (GRI) of de CSRD.

De toekomst van ESG

Hoewel ESG momenteel vooral relevant is voor beursgenoteerde bedrijven en organisaties die financiering zoeken, wordt het steeds belangrijker voor alle soorten organisaties. Dit komt doordat stakeholders steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien begint de Europese Unie steeds strengere regels op te stellen om greenwashing tegen te gaan, wat de relevantie van ESG alleen maar zal vergroten.

ESG-informatie wordt als “dubbel materieel” beschouwd. Het is niet alleen van financieel belang voor een bedrijf, maar het heeft ook een effect op de bredere samenleving en het milieu.

Voorbeelden van dubbele materialiteit zijn bijvoorbeeld hoe bedrijven omgaan met hun afval (financiële impact door boetes of afvalverwerkingskosten en sociale/ecologische impact door vervuiling), of hoe ze omgaan met werknemers (financiële impact door verloop, training, ziekteverzuim en maatschappelijke impact door kwaliteit van leven en sociale stabiliteit).

Het bepalen van deze materiële impact kan een uitdaging zijn voor bedrijven, maar dit wordt steeds belangrijker naarmate meer regelgeving en stakeholders aandringen op deze informatie.

Zie ook onze pagina over dubbele materialiteit.

Waarom zou je als bedrijf inzetten op ESG?

ESG biedt vele voordelen voor bedrijven. Allereerst verbetert het de reputatie van het bedrijf. Bedrijven die goed presteren op ESG-gebied worden gezien als betrouwbaarder en verantwoordelijker. Dit kan het bedrijf helpen bij het aantrekken en behouden van klanten, werknemers en investeerders.

Bovendien kan het inzetten op ESG het risico verminderen. Door rekening te houden met milieurisico’s, sociale risico’s en bestuursrisico’s, kunnen bedrijven problemen voorkomen die anders grote gevolgen zouden kunnen hebben, zoals boetes, rechtszaken of reputatieschade.

Ten slotte kan het ook financieel voordeel opleveren. Bedrijven die goed presteren op ESG-gebied hebben vaak betere financiële prestaties. Dit komt doordat ze efficiënter omgaan met hulpbronnen, betere relaties hebben met hun stakeholders en beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.

Hoe meet je ESG?

Het meten van ESG kan complex zijn, omdat er veel verschillende factoren en indicatoren zijn. Bovendien zijn er veel verschillende raamwerken en standaarden die bedrijven kunnen gebruiken.

Er zijn echter enkele algemene principes die bedrijven kunnen volgen.

  1. Allereerst moeten bedrijven hun ESG-prestaties meten in termen van de drie pijlers: milieu, sociaal en bestuur. Dit betekent dat ze moeten kijken naar hun impact op het milieu, hun relaties met hun werknemers en andere stakeholders, en hun bestuursstructuren en -praktijken.
  2. Ten tweede moeten bedrijven proberen om kwantificeerbare indicatoren te gebruiken waar mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld het aantal ton CO₂-uitstoot zijn, het percentage vrouwen in leidinggevende posities, of het aantal gevallen van corruptie.
  3. Ten derde moeten bedrijven hun ESG-prestaties vergelijken met relevante benchmarks. Dit kan interne benchmarks zijn (bijv. vorig jaar’s prestaties), sectorale benchmarks (bijv. hoe andere bedrijven in dezelfde sector presteren), of algemene benchmarks (bijv. de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties).

Bovendien is transparantie cruciaal bij het meten van ESG. Bedrijven moeten duidelijk communiceren over hun ESG-prestaties, zowel de positieve als de negatieve aspecten. Dit kan via hun jaarverslag, hun website, of andere communicatiekanalen.

Wat zijn de uitdagingen van ESG?

Er zijn enkele uitdagingen bij het implementeren van ESG. Ten eerste is er een gebrek aan gestandaardiseerde metingen en rapportages. Er zijn veel verschillende raamwerken en standaarden, en bedrijven kunnen deze op verschillende manieren interpreteren en toepassen.

Een andere uitdaging is het gebrek aan kennis en expertise. Veel bedrijven weten niet precies wat ESG inhoudt of hoe ze het moeten implementeren. Ze hebben ook mogelijk niet de benodigde vaardigheden of middelen om ESG effectief te beheren.

Daarnaast kunnen er ook conflicterende belangen zijn. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan zijn CO2-uitstoot willen verminderen, maar dit kan leiden tot hogere kosten of minder winst op korte termijn.

Ondanks deze uitdagingen wordt ESG steeds belangrijker voor bedrijven. Investeerders, klanten, werknemers en andere stakeholders verwachten steeds meer dat bedrijven verantwoordelijk en duurzaam handelen. Door te investeren in ESG kunnen bedrijven niet alleen hun reputatie en prestaties verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere samenleving.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring